Alco-Sensor® IV

Alco-Sensor IV

Alco-Sensor® IV

Also-Sensor IV je ručni uređaj za testiranje. Omogućava jednostavnu, preciznu i ekonomski isplativu metodu za utvrđivanje koncentracije alkohola u dahu ispitanika sa rezultatima koji se tretiraju kao dokazni materijal. Rezultati merenja se čuvaju na internoj memoriji uređaja, mogu se štampati ili učitati na PC računar sa centralizovanom bazom podataka.

Also-Sensor IV koristi automatizovan, softverski kontrolisan test protokol. Svaka funkcija je prikazana na LED ekranu što omogućava korisniku jasan redosled koraka radi postizanja uspešnog izvršenja testa. ASIV automatski uzima uzorak dubokog daha i prikazuje rezultat u obliku trocifrenog broja. Prilikom pravilnog umetanja piska uređaj se uključuje, a način na koji se uređaj isključuje i otpušta pisak omogućava beskontaktno izbacivanje piska.

Odobrenja

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt